JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva.

Pravo na dodelu sredstava podsticaja može da ostvari:
1)privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji obavlja ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima za smeštaj, koji se nalaze na ruralnom području, vrste salaš, etno kuća ili seosko turističko domaćinstvo i koji objekti su u toj vrsti, na dan stupanja na snagu ove uredbe, evidentirani u sistemu e-Turista;
2) fizičko lice, koje obavlja ugostiteljsku delatnost u objektu seoskog turističkog domaćinstva i koji objekat je u toj vrsti, na dan stupanja na snagu ove uredbe, evidentiran u sistemu e-Turista.
U vrsti salaš i etno kuća ugostiteljsku delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik.
U vrsti seosko turističko domaćinstvo ugostiteljsku delatnost može da obavlja fizičko lice ili privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik.
Fizičko lice, koje je nosilac rešenja o kategorizaciji seoskog turističkog domaćinstva, može biti vlasnik, odnosno suvlasnik ili član porodičnog domaćinstva koji sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuje na istoj adresi, a u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19).
Fizičko lice, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelji koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom, mogu biti korisnici sredstava podsticaja.
Korisnik ostvaruje pravo na dodelu sredstava podsticaja za projekat kojim se u ugostiteljskom objektu, sa pratećim objektima ili sadržajima, unapređuje ugostiteljska ponuda i to:
1)izgradnja novih u sastavu postojećeg ugostiteljskog objekta, kao i dogradnja postojećih ugostiteljskih objekata, kao i pratećih objekata;
2)rekonstrukcija, sanacija, adaptacija ili drugi radovi, kao i investiciono tekuće održavanje ugostiteljskog objekta i pratećih objekata i sadržaja;
3)parterno uređenje dvorišta i uređenje i nabavka dvorišnog mobilijara;
4)opremanje ugostiteljskog objekta i pratećih sadržaja radi unapređenja ugostiteljske ponude u delu ispunjenja višeg nivoa propisanih standarda za kategorizaciju;
5)opremanje ugostiteljskog objekta sa ciljem proširenja smeštajnih kapaciteta;
6)uređenje prostora i nabavka potrebne opreme u okviru seoskog turističkog domaćinstva za pružanje ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ostvaruje pravo na dodelu sredstva podsticaja ako:
1)u odgovarajućem registru ima registrovanu ugostiteljsku delatnost;
2)je katastarska parcela i ugostiteljski objekat na koji se Projekat odnosi u njegovom vlasništvu, suvlasništvu ili je u zakupu sa periodom isteka ne kraćim od tri godine, računajući od dana završetka Projekta. Navedeni ugovor o zakupu mora biti upisan u katastar nepokretnosti, bez upisane zabeležbe kojom bi zakupcu bilo ograničeno određeno pravo po osnovu Uredbe;
3)na katastarskoj parceli i objektu na koji se Projekat odnosi, nisu upisani tereti (upis ili zabeležba zakupa ili drugih stvarnih i obligacionih prava);
4)je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda.
U slučaju da je Korisnik suvlasnik ili zakupac objekta seoskog turističkog domaćinstva, salaša ili etno kuće prilaže saglasnost svih suvlasnika, odnosno zakupodavca, overenu kod javnog beležnika, kojom se daje pravo Korisniku da može da aplicira za dodelu sredstva podsticaja po osnovu Uredbe.

Fizičko lice, nosilac rešenja o kategorizaciji, ostvaruje pravo na dodelu sredstava podsticaja ako:
1)je katastarska parcela i objekat na koji se projekat odnosi u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu ili je kao član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, nosilac rešenja o kategorizaciji;
2)na katastarskoj parceli i objektu na koji se projekat odnosi nisu upisani tereti (upis ili zabeležba zakupa ili drugih stvarnih i obligacionih prava);
3)je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda.

U slučaju da je korisnik, nosilac rešenja o kategorizaciji suvlasnik, odnosno član porodičnog domaćinstva, prilaže saglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika, overenu kod javnog beležnika, kojom se daje pravo korisniku da može da aplicira za dodelu sredstva podsticaja, po osnovu uredbe.

Postupak za ostvarivanje prava na dodelu sredstava podsticaja pokreće se podnošenjem zahteva.

U prilogu zahteva, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dostavlja sledeću dokumentaciju:
1)potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a (može fotokopija);
2)OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS”, br. 93/14, 22/15 i 87/18);
3)rešenje o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika u odgovarajući registar (može fotokopija);
4)dokaz da je katastarska parcela i ugostiteljski objekat na koji se projekat odnosi u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu ili je u zakupu sa periodom isteka ne kraćim od tri godine, računajući od dana završetka projekta. Navedeni ugovor o zakupu mora biti upisan u katastar nepokretnosti, bez upisane zabeležbe kojom bi zakupcu bilo ograničeno određeno pravo po osnovu uredbe;
5)u slučaju da je na kata starskoj parceli i objektu na koji se projekat odnosi, korisnik suvlasnik ili zakupac prilaže saglasnost svih suvlasnika, odnosno zakupodavca, overenu kod javnog beležnika, kojom se daje pravo korisniku da može da aplicira za dodelu sredstva podsticaja;
6)za građevinske i druge radove, odnosno održavanje ugostiteljskog objekata korisnik obezbeđuje građevinsku dozvolu i/ili drugo rešenje, kojim se odobrava izvođenje predmetnih radova, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast planiranja i izgradnje. Za građevinske i druge radove Korisnik prilaže idejni projekat, predmer i predračun radova, potpisane od strane ovlašćenog lica, sa priloženom specifikacijom radova (odgovornog projektanta), kao i ponude ovlašćenog izvođača, ne starije od 30 dana. U momentu podnošenja Zahteva i potpisivanja ugovora Korisnik nije u obavezi da poseduje građevinsku dozvolu i/ili drugo rešenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih i drugih radova, odnosno održavanje ugostiteljskog objekta, koju dokumentaciju Korisnik dostavlja najkasnije u roku od 6 meseci, računajući od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja;
7)ponude dobavljača za uređenje i opremanje, ne manje od dve i ne starije od 30 dana;
8)ugovor odnosno potvrda poslovne banke o otvaranju i vođenju tekućeg računa (može fotokopija);
9)potvrdu MUP-a da preduzetnik ili odgovorno lice u pravnom licu nije pravosnažno osuđivan za krivična dela;
10)potvrdu nadležnog suda da se protiv preduzetnika ili odgovornog lica u pravnom licu, ne vodi krivični ili istražni postupak;
11)potvrdu da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda, ne stariju od 30 dana;
12)uredno popunjene potrebne izjave, preuzete sa sajta Ministarstva.

U prilogu zahteva, fizičko lice dostavlja sledeću dokumentaciju:
1)dokaz da je katastarska parcela i ugostiteljski objekat na koji se Projekat odnosi u njegovom vlasništvu odnosno suvlasništvu;
2)u slučaju da je na katastarskoj parceli i objektu na koji se Projekat odnosi, Korisnik, nosilac rešenja o kategorizaciji, suvlasnik, odnosno član porodičnog domaćinstva, prilaže saglasnost vlasnika, odnosno svih suvlasnika, overenu kod javnog beležnika, kojom se daje pravo Korisniku da može da aplicira za dodelu sredstva podsticaja;
3)u slučaju da je Korisnik, nosilac rešenja o kategorizaciji član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika (bračni drug, roditelj, dete rođeno u braku, van braka ili usvojeno, brat ili sestra, roditelj bračnog druga i unuče), potrebno je da dostavi dokaz o ispunjenosti tog uslova i to: izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, a u ostalim slučajevima izjavu overenu kod javnog beležnika;
4)za građevinske i druge radove, odnosno održavanje ugostiteljskog objekata fizičko lice obezbeđuje građevinsku dozvolu i/ili drugo rešenje, kojim se odobrava izvođenje predmetnih radova, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast planiranja i izgradnje. Za građevinske i druge radove fizičko lice prilaže idejni projekat, predmer i predračun radova, potpisane od strane ovlašćenog lica, sa priloženom specifikacijom radova (odgovornog projektanta), kao i ponude ovlašćenog izvođača, ne starije od 30 dana. U momentu podnošenja Zahteva i potpisivanja ugovora Korisnik nije u obavezi da poseduje građevinsku dozvolu i/ili drugo rešenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih i drugih radova, odnosno održavanje ugostiteljskog objekta, koju dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 6 meseci, računajući od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja;
5)ponude dobavljača za uređenje i opremanje, ne manje od dve i ne starije od 30 dana;
6)ugovor, odnosno potvrdu poslovne banke o otvaranju i vođenju tekućeg računa (može fotokopija);
7)potvrdu MUP-a da fizičko lice nije pravosnažno osuđivano za krivična dela;
8)potvrdu nadležnog suda da se protiv fizičkog lica ne vodi krivični ili istražni postupak;
9)potvrdu da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda, ne stariju od 30 dana;
10)očitanu ličnu kartu za fizičko lice nosioca rešenja o kategorizaciji. Ukoliko je nosilac rešenja o kategorizaciji član porodičnog domaćinstva prilaže i očitanu ličnu kartu vlasnika, odnosno suvlasnika, na osnovu čije saglasnosti je izvršena kategorizacija, ovo radi dokazivanja da sa tim licem, član porodičnog domaćinstva živi u istom domaćinstvu (na istoj adresi);
11)uredno popunjene potrebne izjave, preuzete sa sajta Ministarstva.

Potrebna dokumenta i zahtev prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, izuzev potvrde o izvršenoj registraciji PIB-a, rešenje o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika u odgovarajući Registar, kao i ugovor, odnosno potvrda poslovne banke o otvaranju i vođenju tekućeg računa, koja dokumenta mogu biti u fotokopiji.
Obrazac Zahteva i potrebne izjave mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva Ministarstvo turizma i omladine (mto.gov.rs)

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu turizma i omladine, Sektor za turizam, Omladinskih brigada 1, Beograd, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva, sa naznakom „za dodelu sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva”.
Korisnik po osnovu Uredbe može da ostvari pravo na dodelu sredstava podsticaja samo za jedan Projekat, ako za iste radove, odnosno opremu iz Projekta nije po drugom osnovu koristio sredstva podsticaja (subvencije, donacije i dr.), niti je u toku drugi postupak dodele sredstava.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Rok za podnošenje Zahteva i prateće dokumentacije je 15. april 2024. godine.

Neblagovremeni i neuredni zahtevi, kao i zahtevi koji ne sadrže kompletnu dokumentaciju (izuzev građevinske dozvole, odnosno drugog rešenja kojim se odobrava izvođenje predmetnih radova, koje je moguće dostaviti u roku od 6 meseci od dana zaključenja ugovora), neće biti uzeti u razmatranje.
6. Kriterijumi za odobravanje podsticajnih sredstava

Dodela sredstava podsticaja vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1)vrsta i obim projektnih aktivnosti se odnosi na vrstu radova i opremanje objekata i pratećih sadržaja u cilju unapređenja turističkog prometa;
2)doprinos održivom razvoju, očuvanju prirodnih resursa ruralne sredine, kao i stvaranje novih mogućnosti za radno angažovanje lokalnog stanovništva;
3)doprinos unapređenju kvaliteta ponude ruralnog turizma;
4)ispunjenost ciljeva i usklađenost Projekta sa Strategijom razvoja turizma i drugim planskim dokumentima iz oblasti turizma.

Radna grupa za odlučivanje o učešću u finansiranju projekata razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva ( u daljem tekstu: Radna grupa), razmatra Zahteve, vrši ocenu podnetih Zahteva u skladu sa utvrđenim kriterijumima, utvrđuje rang listu prema ostvarenim bodovima i daje predlog za dodelu sredstava podsticaja.
Prilikom utvrđivanja rang liste i predloga za dodelu sredstava podsticaja, u zavisnosti od ostvarenih bodova, Radna grupa može da odobri manji iznos sredstava u odnosu na iznos sredstava koji je opredeljen u Zahtevu.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na dodelu sredstava podsticaja u iznosu do 90% od ukupne vrednosti projekta.
Korisnik sredstava podsticaja ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrenog projekta koje ne može biti manje od 10% od ukupne vrednosti projekta.
Maksimalna visina sredstava podsticaja po projektu je 2.900.000,00 dinara.
Krajnji rok za realizaciju projekta je 12 meseci, računajući od dana uplate sredstava podsticaja.
Korisnik je dužan da ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskom objektu obavlja u periodu od najmanje 3 godine, računajući od dana realizacije projekta.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava podsticaja uređuju se ugovorom o dodeli sredstava podsticaja koji zaključuju Ministarstvo i korisnik.
Prilikom zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja Korisnik dostavlja sopstvenu blanko menicu ili sopstvenu menicu sa avalom poslovne banke.
Korisnik je dužan da pravda utrošena sredstva podsticaja, kao i sredstva sopstvenog učešća, dostavljanjem Ministarstvu faktura, fiskalnih računa, izvoda iz banke, ugovora i sl.
Opravdani troškovi utrošenih sredstava podsticaja su troškovi nastali na realizaciji Projekta, počev od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja, do dana isteka roka za realizaciju Projekta.
Lica zaposlena u Ministarstvu imaju pravo da na licu mesta vrše neposredan uvid u realizaciju projekta, a korisnik je u obavezi da im omogući neposrednu kontrolu.
Korisnik je dužan da dobijena sredstva koristi namenski isključivo za realizaciju projekta u celosti, da realizuje projekat u roku od 12 meseci od dana uplate sredstava podsticaja i da opravda utrošena sredstva.
U slučaju da korisnik postupi suprotno odredbama uredbe i zaključenog ugovora, dužan je da izvrši povraćaj dobijenih sredstava na način i pod uslovima propisanim uredbom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 011/31 22 867.