Pozivamo vas na 14. festival kulture, humora i zabave „Nušićijada“

Pozivamo vas na 14. festival kulture, humora i zabave „Nušićijada“, koji će se održati u Ivanjici od 25. do 27. avgusta sa pretfestivalskim danom koji je 24. avgusta kada je na programu Svečana akademija koja će obeležiti jubilej Nušićijade: 155 godina od prve čitaonice u Ivanjici i 100 godina od prvog izvođenja predstave „Sumnjivo lice“ Branislava Nušića. I ove godine organizatori, opština Ivanjica, Dom kulture i TO Ivanjica uz pomoć brojnih sponzora pripremili su bogat kulturni, humoristički i zabavni program. Viđeni ste u Ivanjici.

ČETVRTAK 25.08.
18:00 – Izložba starih kočija
Galerija Doma kulture
18:30 – Nušić kroz vreme
Izložba povodom 100 godina od prvog izvođenja predstave “Sumnjivo lice”
Stara berbernica, Glavna ulica
19:00 –“Branislav Nušić diplomata Kraljevine Srbije 1889-1900”
Promocija knjige
Vidikovac, Gradski park
20:00 – SVEČANA AKADEMIJA
155 godina od prve čitaonice u Ivanjici i 100 godina od prvog izvođenja
predstave “Sumnjivo lice”
Velika sala Doma kulture
20:30 – Vlast
Pozorišna predstava Amatersko pozorište Ivanjica
Velika sala Doma kulture
PETAK 26.08.
10:00 – MALA PARADA
Susret malog i velikog Nušića,
Šetnja najmađih Nušićevaca do Dečije scene
Svečano otvaranje
Dečija scena, Gradski park
11:00 – Mi se ne rugamo
Predstava za decu
Pozorište ’’Veliki mali princ“ Beograd
Dečija scena, Gradski park
17:00 – “Hrišćanska etika u sportu”
Promocija knjige – Prof. dr Boško Milovanović
Plava sala Doma kulture
17:30 – Više od igre
Ivanjički višeboj – takmičenje Nušićevaca
u narodnim sportskim disciplinama
Trg Milinka Kušića kod Gradske pošte
18:45 – VELIKA PARADA
Od trga Milinka Kušića do bine ’’Okruglo pa na ćoše’’
19:00 – SVEČANO OTVARANjE FESTIVALA
„Ko čita ne skita“
Bina “Okruglo pa na ćoše”
19:15 – Nastup gudačkog kvarteta “Aurora”
Bina “Okruglo pa na ćoše”
20:00 – Ciganski kabare
Ljiljana Stjepanović i Mina Lazarević
Plato ispred Spomenika Revolucije
21:00 – Sve boje zvuka
Nastup gudačkog kvarteta “Kameleon”
Vidikovac, Gradski park
22:00 – Ova noć ima čudnu moć
Koncert /Miroslav Ilić i orkestar Miše Mijatovića
Trg Doma kulture
00:00 – Vrteška
Koncert / Dejan Petrović i Big Band
Bina “Okruglo pa na ćoše”
SUBOTA 27.08.
10:30 – Koncert uz jutarnju kafu
Nastup gudačkog kvarteta “Kameleon”
Plato ispred Spomenika Revolucije
12:00 – Ivanjičke filmske priče
Promocija zbirke o filmovima snimljenim u Ivanjici
Plava sala Doma kulture
14:00 – AKADEMSKI PROGRAM
Naučni skup o besedništvu
90 godina od prvog izdanja udžbenika “Retorika”
Hotel ‘’Park’’
18:00 –“Knjiga o Milutinu”
Predstava Zvezdara teatra (Nenad Jezdić)
Velika sala Doma kulture
19:00 – Nušić u očima umetnika
Izložba nagrađenih radova na likovnom konkursu
Galerija Doma kulture
20:00 – “Čeznem da ti kažem”
Poetsko muzički kabare
( Milorad Damljanović, Mina Lazervić, Dragana Mićalović, Stevan Piale)
Plato ispred Spomenika Revolucije
21:00 – Noć donosi nova svetla
Vatreni šou – Haos animatori Novi Sad
Dečija scena, Gradski park
22:00 – Hiljadu razloga
Koncert/ Sergej Ćetković
Trg Doma kulture
00:00 – Još uvek sanjam
Koncert/ Grupa Galija
Bina „Okruglo, pa na ćoše“
NEDELJA 27.08.
12:00 – SATIRIČARI
Nagrađeni autori satiričnih priča
Hotel Park
14:30 – AKADEMSKI PROGRAM
Promocija ivanjičkih izdanja knjiga i monografija
Profesor Svetislav Marković
Plato ispred Spomenika Revolicije
18:30 – Narodni poslanik
Nikšićko narodno pozorište
(Stevan Vuković, Marija Đurić, Maša Božović, Nikola Vasiljević…)
Velika sala  Doma kulture
19:30 – Džambo Avantura
Dečiji program – Haos animatori Novi Sad
Trg Milinka Kušića
20:00 – ZAVRŠNA PARADA
Svečano zatvaranje festivala
Trg ispred Doma kulture
20:30 – ZATVARANjE FESTIVALA
Bina „Okruglo pa na ćoše“
22:00 – Dobitna kombinacija
Koncert/ Jelena Rozga
Trg Doma kulture
THURSDAY, 24.08.2023
18:00 – Exhibition of old carriages
Gallery of the Cultural Center
18:30 – Nušić through time
Exhibition on the 100th anniversary of the first performance of the play „A Suspicious Person“
Old Barber Shop, Main Street
19:00 – „Branislav Nušić, Diplomat of the Kingdom of Serbia 1889-1900“
Promotion of the book
Lookout, City Park
20:00 – CEREMONIAL RECITAL
155th anniversary of the first library in Ivanjica and 100th anniversary of the first performance of the play “A Suspicious Person”
Big Hall of the Cultural Center
20:30 – „Vlast“ (Authority)
Theatre performance Amateur Theatre Ivanjica
Big Hall of the Cultural Center
FRIDAY, 25.08.2023
10:00 – THE LITTLE PARADE
Encounter of little and big Nušić,
Nušić-themed kids’ promenade to the Children’s stage
Opening ceremony
Children’s Stage, City Park
11:00 – „Mi se ne rugamo“ (We Don’t Mock)
Children’s theater play
Children’s Theatre „Veliki Mali Princ“ (The Big Little Prince), Belgrade
Children’s Stage, City Park
17:00 – “Christian ethics in sports”
Promotion of the book by Prof. Dr. Boško Milovanović
Blue Hall of the Cultural Center
17:30 – Više od igre (More Than a Game)
Ivanjica all-around contest – Nušić-themed contest
in folk sports disciplines
Milinko Kušić Square near the City Post Office
18:45 – THE BIG PARADE
From Milinko Kušić Square to the „Okruglo pa na ćoše“ stage
19:00 – FESTIVAL OPENING CEREMONY
„Ko čita ne skita“ (The one who reads does not go astray)
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
19:15 – “Aurora” String Quarter Performance
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
20:00 – Gypsy Cabaret
Ljiljana Stjepanović and Mina Lazarević
Plateau in front of the Revolution Monument
21:00 – All Colors of the Sounds
„Kameleon“ String Quartet Performance
Lookout, City Park
22:00 – „Ova noć ima čudnu moć“ (Magic is the Night)
Concert / Miroslav Ilić and Miša Mijatović Orchestra
Cultural Center Square
00:00 – Carousel
Concert / Dejan Petrović Big Band
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
SATURDAY, 26.08.2023
10:30 – Morning coffee concert
„Kameleon“ String Quartet Performance
Plateau in front of the Revolution Monument
12:00 – Ivanjica Film Stories
Promotion of the collection of films shot in Ivanjica
Blue Hall of the Cultural Center
14:00 – ACADEMIC PROGRAM
Scientific gathering on rhetoric
90th anniversary of the first edition of the textbook „Rhetoric“
Hotel „Park“
18:00 – „Knjiga o Milutinu“ (The Book of Milutin)
Performance of the Zvezdara Theatre (Nenad Jezdić)
Big Hall of the Cultural Center
19:00 – Nušić in the eyes of the artists
Exhibition of awarded works in the art competition
Gallery of the Cultural Center
20:00 – „Čeznem da ti kažem“ (I Long to Tell You)
Poetry & Music Cabaret
(Milorad Damljanović, Mina Lazarević, Dragana Mićalović, Stevan Piale)
Plateau in front of the Revolution Monument
21:00 – „Noć donosi nova svetla“ (The Night Brings New Lights)
Fire Show – „Haos animatori“ Novi Sad
Children’s Stage, City Park
22:00 – „Hiljadu razloga“ (A Thousand Reasons)
Concert / Sergej Ćetković
Cultural Center Square
00:00 – „Još uvek sanjam“ (I’m Still Dreaming)
Concert/Galija Group
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
SUNDAY, 27.08.2023
12:00 – SATIRISTS
Award-winning authors of satirical stories
Hotel „Park“
14:30 – ACADEMIC PROGRAM
Promotion of Ivanjica editions of books and monographs
Prof. Svetislav Marković
Plateau in front of the Monument of the Revolution
18:30 – „Narodni poslanik“ (A Member of the Parliament)
Nikšić National Theatre
(Stevan Vuković, Marija Đurić, Maša Božović, Nikola Vasiljević…)
Big Hall of the Cultural Center
19:30 – Jumbo Adventure
Children’s program – „Haos animatori“ Novi Sad
Milinko Kušić Square
20:00 – CLOSING PARADE
Closing ceremony of the festival
Square in front of the Cultural Center
20:30 – FESTIVAL CLOSING CEREMONY
„Okruglo pa na ćoše“ Stage
22:00 – „Dobitna kombinacija“ (The Winning Combination)
Concert/ Jelena Rozga

Cultural Center Square